Skip links

Privacyverklaring

Datum

07. nov 2022

Privacyverklaring

Informatie over gegevensbescherming conform art. 13 van de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS GVO)

Met de volgende informatie over gegevensbescherming informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag bij het verwerken van persoonlijke gegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel en de middelen van de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de componenten van derden die door ons worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden ook hierbij gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Augenärzte Gerl & Kollegen

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Augenklinik Ahaus G + H GmbH & Co. KG
Am Schlossgraben 13
48683 Ahaus
Telefon: 02561 955 55
E-Mail: info@augenklinik.de

Verwerking van persoonlijke gegevens

Om de functies en diensten van onze digitale aanbiedingen te kunnen leveren is het nodig dat wij persoonlijke gegevens met betrekking tot u verzamelen. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij over u verzamelen, waarvoor dat nodig is, en welke rechten u met betrekking tot uw gegevens hebt.

Rechtsgrondslagen

Wij verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Duitse DS-GVO [AVG] en de Duitse BDSG n.F. Gegevens worden door ons alleen verwerkt op basis van een wettelijke toestemming. Wanneer u deze website gebruikt verwerken wij persoonlijke gegevens

 • alleen met uw toestemming (art. 6 par. 1 lid. a DS-GVO),
 • voor het uitvoeren van een contract waarbij u partij bent of, op uw verzoek, voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (art. 6 par. 1 lid. b DS-GVO),
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6 par. 1 lid. c DS-GVO) of
 • indien de verwerking noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonlijke gegevens vereisen zwaarder wegen (art. 6 (1) (f) DS-GVO).

Opslag van gegevens
Tenzij anders vermeld in de volgende informatie worden uw persoonlijke gegevens gewist of geblokkeerd zodra u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet langer geldt of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel, tenzij de verdere opslag ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen.

Delen van gegevens
Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming, conform art. 6 par. 1 lid a DS-GVO, tenzij,

 • er volgens artikel 6 par 1 lid c een wettelijke verplichting bestaat,
 • dit bij wet en conform art. 6 par 1 lid b DS-GVO vereist is voor het afhandelen van contractuele verplichtingen, of
 • de openbaarmaking vereist is op grond van art. 6 (1) (f) DS-GVO voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens.


Minderjarigen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen tot 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen tot 16 jaar. Maak als u jonger bent dan de leeftijdsgrens geen gebruik van de diensten en deel uw persoonlijke gegevens niet met ons.

Rechten van de betrokkenen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om

 • gratis te worden geïnformeerd (art. 15 DS-GVO) over de van u opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en
 • indien van toepassing, te rectificeren (art. 16 DS-GVO),
 • te schrappen (art. 17 DS-GVO),
 • te blokkeren (art. 18 DS-GVO) of
 • deze gegevens over te dragen (art. 20 DS-GVO).

Herroepen van gegeven toestemming
Bovendien hebt u het recht om uw toestemmingsverklaring krachtens de wet op de gegevensbescherming (art. 6 par. 1 lid a DS-GVO) op elk moment in te trekken (art. 7 par. 3 DS-GVO). Daartoe volstaat een informele mededeling die u via e-mail aan ons kunt toesturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping werd uitgevoerd blijft door de herroeping onaangetast.

Bezwaar tegen verwerking
Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 (1) zin 1 lid f DS-GVO, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens conform art. 21 DS-GVO, voor zover daarvoor redenen bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar gericht is tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat u zonder opgaaf van redenen zullen honoreren. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar volstaat het om ons dat via e-mail te laten weten.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

ndien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of indien u informatie wilt vragen, of gegevens wenst te corrigeren, blokkeren of wissen, kunt u contact opnemen met:

De functionaris voor gegevensbescherming
Augenklinik Ahaus G + H GmbH & Co. KG
Am Schlossgraben 13
48683 Ahaus (Duitsland)
E-Mail: dsb@augenklinik.de

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat het verwerken van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf).

Wijzigingen in de informatie over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen voor zover dat vanwege technische en wettelijke ontwikkelingen noodzakelijk is. In die gevallen zullen wij ook onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Raadpleeg daarom de laatste versie van onze informatie over gegevensbescherming.

Laatste wijziging: mei 2021

Informatie over gegevensbescherming voor onze website

Gebruiksgegevens van de website

Telkens wanneer een gebruiker onze website bezoekt verzamelen wij, of onze webruimteleverancier, gegevens over elke toegang tot ons aanbod (middels zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten: de naam van de bezochte website, de datum en tijd van de toegang, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), de gebruikte webbrowser, het IP-adres en het land van waaruit het verzoek werd gedaan. Onze webspaceprovider wordt gebruikt op basis van een opdrachtverwerkingscontract conform art. 28 (3) DS-GVO.

Het verwerken wordt uitgevoerd conform art. 6 par. 1 lid f DS-GVO op grond van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom is er voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De gegevens in het logbestand worden gewoonlijk 30 dagen bewaard, de verbindingsgegevens worden onmiddellijk nadat de HTTP/S-oproep is uitgevoerd gewist.

Communicatieverbindingen

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt wordt uw vraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, vraag), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op het afhandelen van uw verzoek. In deze context zullen geen gegevens met derden worden gedeeld.

Het verwerken van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lid b DS-GVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a DS-GVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 lid f DS-GVO), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een doeltreffende verwerking van de aanvragen die ons worden toegezonden.

De gegevens die u ons stuurt blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij uw verzoek hebben afgehandeld). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.


Contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier dat op de website staat. Als u ons vragen stuurt via het contactformulier worden uw gegevens van het contactformulier bij ons opgeslagen voor het afhandelen van de vraag en voor het geval van vervolgvragen. In deze context zullen de gegevens niet met derden worden gedeeld.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen, conform art. 6 lid 1 lid f DS-GVO en, indien van toepassing, art. 6 lid 1 lid b DS-GVO, voor zover uw verzoek gericht is op de sluiting van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens die u in het contactformulier invoert blijven bij ons bewaard tot u ons verzoekt ze te wissen of tot het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is afgehandeld). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Online Lasik-Test

Als u vooraf wilt weten of een behandeling met een Excimer-laser om uw afwijkende gezichtsvermogen te corrigeren in principe mogelijk is, kunt u onze Lasik-testvragenlijst invullen. De gegevens die tijdens de Lasik-test worden verzameld worden alleen gebruikt om een behandelingsmethode te evalueren.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gezondheidsgegevens is uw toestemming, conform art. 9 par. 2 lid a DS-GVO. U kunt uw toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling die u via e-mail aan ons kunt toesturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping werd uitgevoerd blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in de Lasik-test verstrekt, blijven bij ons tot u uw toestemming intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de beoordeling van uw aanvraag is afgerond).

 
Publicatie van personeelsadvertenties en online sollicitaties

Uw sollicitatiegegevens worden door ons op basis van art. 26 par. 1 BDSG juncto lid 2 BDSG elektronisch verzameld en verwerkt ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure.

Indien uw sollicitatie wordt afgewezen worden de gegevens die u hebt gedeeld na drie maanden nadat u van de afwijzing in kennis bent gesteld gewist. Dit geldt niet als een langere opslag noodzakelijk is vanwege wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de bewijsplicht volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling), of als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een langere opslag in onze databank met geïnteresseerde sollicitanten.

Cookies, tracking, plug-ins, externe content (embedded functies)

Een webbrowsercookie is een klein tekstbestand dat door een website naar uw computer of mobiele toestel wordt gestuurd, waar het door uw webbrowser wordt opgeslagen. Webbrowsercookies kunnen informatie bevatten, zoals uw IP-adres of andere identificatiecode, uw browsertype en informatie over de inhoud die u bekijkt en waarmee u omgaat met onze de digitale diensten. Door dergelijke informatie op te slaan kunnen webbrowsercookies uw voorkeuren en instellingen voor onlinediensten opslaan en analyseren hoe u onlinediensten gebruikt.

Er zijn ook andere technologieën die voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals webbeacons, flash-cookies, HTML 5-cookies en embedded plug-ins/scripts. Onze website gebruikt technisch noodzakelijke cookies, prestatiecookies en functionele cookies, en externe plug-ins/scripts.

In principe kunt u onze website bezoeken zonder embedded functies te gebruiken. Dit geldt niet voor technisch noodzakelijke technologieën. Het gebruik van deze technologieën vindt plaats conform art. 6 lid 1 lid f DS-GVO op grond van ons legitiem belang bij een gebruiksvriendelijke vormgeving van onze website.

Voor het verwerken van sommige embedded functies is de rechtsgrondslag een toestemming, conform art. 6 par. 1 lid a DS-GVO. Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van de embedded functies (‘cookie banner’) en wordt zijn of haar toestemming voor het verwerken van de in dit kader gebruikte persoonlijke gegevens verkregen.

„Cookie banner“

Onze website gebruikt een consent managementplatform (‘cookiebanner’) om uw toestemming te krijgen om bepaalde embedded functies in uw browser op te slaan en dit te documenteren in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

Wanneer u onze website bezoekt wordt in uw browser een cookie opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of het herroepen van deze toestemmingen worden opgeslagen.

De verzamelde gegevens worden bewaard tot u ons verzoekt ze te verwijderen of tot u de cookie zelf verwijdert of tot het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Het consent managementplatform wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te krijgen voor het gebruik van embedded functies. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 pag. 1 lid c DS-GVO.

De embedded functies en de huidige instellingen kunnen op elk moment worden bekeken en gewijzigd in de ‘Cookie Banner’ [link ‘Consent Tool’ invoegen].

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via een enkele interface. Het instrument zelf (dat de tags implementeert) is een cookieloos domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert alleen andere tags, die mogelijk wel gegevens over u verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering wordt doorgevoerd, dan blijft die van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Webanalyse Google Analytics

Deze websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (‘Google’). Er wordt informatie verzameld over uw gebruik van de website, waaronder het door u gebruikte browsertype en -versie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer URL (eerder bezochte pagina), het IP-adres of de datum/het tijdstip van de aanvraag.

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze websites wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat op deze websites IP-anonimisering geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of de EER (Europese Economische Ruimte) afgekapt en alleen geanonimiseerd doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden afgekapt. Deze doorgifte vindt plaats op basis van de EU-U.S. Privacy Shield-overeenkomst.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is een toestemming (art. 6 par. 1 lid a DS-GVO). De huidige toestemmingsinstellingen kunnen op elk moment worden bekeken en gewijzigd in de ‘Cookie Banner’ (zie de volgende knop ‘Cookie-instellingen’).


Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is een toestemming (art. 6 par. 1 lid a DS-GVO).

 

Koppeling met sociale media

Wij maken op onze website reclame voor onze aanwezigheid op de hieronder vermelde sociale netwerken om meer bekendheid te geven aan ons bedrijf, onze producten en diensten. Het onderliggende promotionele doel is te beschouwen als een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DS-GVO.

De integratie vindt plaats via een gelinkt pictogram van het desbetreffende netwerk. Het gebruik van dit gelinkte pictogram voorkomt dat automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk wanneer een website met een sociale media-applicatie wordt opgeroepen om een pictogram van het betreffende netwerk zelf weer te geven. Alleen door op het betreffende pictogram te klikken wordt de gebruiker omgeleid naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk. Nadat de gebruiker is omgeleid, wordt er door het desbetreffende netwerk informatie over de gebruiker verzameld.

De volgende sociale netwerken zijn in onze site geïntegreerd door middel van een link:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Gegevensveiligheid

Als websitebeheerders behandelen wij de verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk en beschermen wij de belangen van de gebruikers. Persoonlijke gegevens worden niet verkocht of met derden gedeeld. Wij stellen alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk om onze gegevensbestanden te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

Alle gegevens die u via onze webpagina’s doorgeeft worden versleuteld doorgegeven. De gegevens worden versleuteld met gebruikmaking van de Security Socket Layer (SSL), een beveiligingsstandaard die door de meeste browsers wordt ondersteund. U kunt zelf controleren dat er daadwerkelijk beveiligde gegevensoverdracht via SSL plaatsvindt, doordat er een klein slotje in de statusbalk van uw browser wordt weergegeven. De toegang tot de pagina’s waarop u uw persoonlijke gegevens invoert, is beveiligd met een wachtwoord.

Wij maken u erop attent dat er bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kunnen zijn. Het is daarom niet mogelijk om een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden te garanderen. U moet daarom belangrijke of vertrouwelijke informatie versleutelen wanneer u via het internet communiceert of ons informatie per post toestuurt.

Informatie over gegevensbescherming voor speciale verwerking

Aanwezigheid op sociale media

Naast deze website zijn wij ook aanwezig op verschillende sociale netwerken om onze producten en diensten aan u en ons bedrijf aan belangstellenden te presenteren. Als u een van onze pagina’s bezoekt worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de aanbieder van het sociale netwerk en door deze verwerkt. Er worden regelmatig gebruiksprofielen van u gemaakt door het sociale netwerk om u op basis van uw interesses reclame binnen of buiten de sociale netwerken te tonen.

Onze aanwezigheid in sociale media is bedoeld om zo breed mogelijke op het internet aanwezig te zijn. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DS-GVO. Als u een van onze sociale mediasites bezoekt kunnen wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de gegevens die door dit bezoek in gang worden gezet. Wij wijzen u erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op het verwerken van gegevens op de sociale mediaportalen.

De door de sociale medianetwerken geïnitieerde gegevensverwerking berust op afwijkende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld. Voor meer details verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende sociale mediaportalen. Hieronder vindt u de betreffende links met nadere uitleg over de betreffende aanbieders:

Privacyverklaring

Augenklinik Ahaus

Erg bedankt

Het formulier is succesvol verzonden.

Table of Contents

Explore
Drag