Skip links

Privacyverklaring

Datum

07. nov 2022

Privacyverklaring

Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO)

Met de volgende informatie over gegevensbescherming informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel en de middelen van de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die door ons worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden en ter verhoging van de gebruikskwaliteit, voor zover derden onder eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

1. Algemene informatie en verplichte informatie

Augenärzte Gerl & Kollegen

1.1 Verantwoordelijke persoon

Voor gegevensverwerking in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Augenklinik Ahaus G + H GmbH & Co. KG
Am Schlossgraben 13
48683 Ahaus
Telefon: 02561 955 55
E-Mail: info@augenklinik.de

1.2 Verwerking van persoonsgegevens

Om de functies en diensten van ons digitale aanbod te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens over u verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij over u verzamelen, waarom dit nodig is en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Rechtsgrondslag
Wij verwerken persoonsgegevens met inachtneming van de desbetreffende voorschriften inzake gegevensbescherming, met name de DS-GVO en de BDSG n.F.. Gegevensverwerking door ons vindt alleen plaats op basis van wettelijke toestemming. Bij het gebruik van deze website verwerken wij persoonsgegevens.

 • alleen met uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO),
 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of op uw verzoek voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO),
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 lit. c DS-GVO) of
 • als de verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde te beschermen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen (art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO).

Gegevensopslag
Tenzij anders vermeld in de volgende informatie, worden uw persoonsgegevens gewist of afgeschermd zodra u uw toestemming voor de verwerking intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel, tenzij de verdere opslag ervan nodig is voor bewijsdoeleinden of in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen.

Gegevens doorgeven

Persoonsgegevens worden niet verder doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DS-GVO, tenzij,

 • dat er een wettelijke verplichting bestaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c),
 • dit bij wet en in overeenstemming met 6 lid 1 letter b DS-GVO is vereist voor de verwerking van contractuele relaties of
 • de openbaarmaking is overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f DS-GVO noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

Minderjarigen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan de leeftijdsgrens, maak dan geen gebruik van de diensten en verstrek ons uw persoonlijke gegevens niet.

1.3 Rechten van de betrokkene

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om

 • gratis informatie (art. 15 DS-GVO) over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en
 • indien van toepassing, een recht op correctie (art. 16 DS-GVO),
 • Schrapping (art. 17 DS-GVO),
 • Blokkering (art. 18 DS-GVO) of

Doorgifte (art. 20 DS-GVO) van deze gegevens.

Herroepen van gegeven toestemming
Bovendien hebt u het recht om uw toestemmingsverklaring krachtens de wet op de gegevensbescherming (art. 6 par. 1 lid a DS-GVO) op elk moment in te trekken (art. 7 par. 3 DS-GVO). Daartoe volstaat een informele mededeling die u via e-mail aan ons kunt toesturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping werd uitgevoerd blijft door de herroeping onaangetast.

Bezwaar tegen verwerking
Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 (1) zin 1 lid f DS-GVO, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens conform art. 21 DS-GVO, voor zover daarvoor redenen bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar gericht is tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat u zonder opgaaf van redenen zullen honoreren. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar volstaat het om ons dat via e-mail te laten weten.

1.4 Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, of als u informatie wilt aanvragen of gegevens wilt corrigeren, blokkeren of verwijderen, kunt u contact opnemen met:

Aan de functionaris voor gegevensbescherming
Augenklinik Ahaus G + H GmbH & Co. KG
Am Schlossgraben 13
48683 Ahaus (Duitsland)
E-Mail: dsb@augenklinik.de

1.5 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf).

1.6 Wijzigingen in de gegevensbeschermingsinformatie

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen voor zover dit noodzakelijk is als gevolg van technische en wettelijke ontwikkelingen. In die gevallen zullen wij ook onze informatie over gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Raadpleeg daarom de actuele versie van onze informatie over gegevensbescherming.

Laatste wijziging: november 2022

Privacy-informatie voor onze website

Telkens wanneer een gebruiker onze site bezoekt, verzamelen wij of onze web space provider gegevens over elke toegang tot ons aanbod (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten: Naam van de bezochte website, datum en tijdstip van de toegang, referrer URL (de eerder bezochte pagina), gebruikte webbrowser, IP-adres en het land van waaruit het verzoek is gedaan. Onze aanbieder van webruimte wordt gebruikt op basis van een overeenkomst voor contractuele verwerking overeenkomstig art. 28, lid 3, DS-GVO.
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg kan de gebruiker geen bezwaar maken.

De gegevens in het logbestand worden gewoonlijk 30 dagen bewaard, de verbindingsgegevens worden onmiddellijk na de HTTP/S-oproep gewist.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DS-GVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het contactformulier bij ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f DS-GVO en, indien van toepassing, art. 6, lid 1, letter b DS-GVO, voor zover uw verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst of de uitvoering van precontractuele maatregelen.
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid) of u ons verzoekt de gegevens te verwijderen en er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om de gegevens te bewaren.

Inschrijving voor de infoavond

Op deze website kunt u zich online inschrijven voor onze thema-avonden door persoonlijke gegevens te verstrekken (met name naam, telefoonnummer en e- mailadres). Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de planning, organisatie en uitvoering van het evenement.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is te vinden in art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO (uitvoering van precontractuele maatregelen).
De gegevens die u in het registratieformulier invoert, blijven bij ons totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na

afloop van het evenement) of u ons verzoekt de gegevens te verwijderen en er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om de gegevens te bewaren.

Online Lasik-Test

Als u vooraf wilt weten of een behandeling met een excimer laser ter correctie van uw refractiefout in principe mogelijk is, kunt u onze Lasik testvragenlijst invullen. De gegevens die tijdens de Lasik-test worden verzameld, worden alleen gebruikt om een behandelingsmethode te evalueren.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 9, lid 2, letter a DS-GVO. U kunt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons volstaat hiervoor. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, worden uw gezondheidsgegevens in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. De gegevens die u in de Lasik-test verstrekt, blijven bij ons totdat u uw toestemming intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is beoordeeld).

 
Publicatie van vacatures en onlinesollicitaties

Wij verwerken de door u in het kader van de sollicitatieprocedure verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de effectieve en correcte verwerking van de sollicitatieprocedure en om contact met u op te nemen in het kader van de sollicitatieprocedure op basis van art. 6, lid 1, letter b, 88 DS-GVO in combinatie met. § 26 BDSG n.F..
Als onderdeel van het sollicitatieformulier wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij houden wij ons aan het beginsel van gegevensbesparing en gegevensvermijding door u alleen die gegevens te vragen die wij nodig hebben om uw sollicitatiedocumenten, zoals uw CV, volledig te kunnen beoordelen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Deze verplichte informatie is gemarkeerd met een
*(asterisk). Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, worden uw sollicitatiedocumenten gecodeerd naar ons verzonden.
Als uw sollicitatie wordt afgewezen, worden de door u verstrekte gegevens drie maanden nadat u van de afwijzing in kennis bent gesteld, verwijderd. Dit geldt niet als langere opslag noodzakelijk is vanwege wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de bewijsplicht op grond van de Algemene wet gelijke behandeling) of als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor langere opslag in onze database van belanghebbenden.
Meer informatie over hoe wij uw gegevens tijdens de sollicitatieprocedure verwerken, vindt u op een apart blad met verplichte informatie, dat u samen met de ontvangstbevestiging van uw sollicitatie ontvangt.

Een webbrowser cookie is een klein tekstbestand dat van een website naar uw computer of mobiele apparaat wordt gestuurd, waar het door uw webbrowser wordt opgeslagen. Webbrowser cookies kunnen informatie opslaan zoals uw IP-adres of een andere identificatiecode, uw browsertype en informatie over de inhoud die u bekijkt en waarmee u interageert op de Digitale Diensten. Door dergelijke informatie op te slaan, kunnen cookies van webbrowsers uw voorkeuren en instellingen voor online diensten opslaan en analyseren hoe u online diensten gebruikt.
U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. De hiervoor vereiste stappen en maatregelen zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt en worden beschreven in de helpfunctie van de desbetreffende webbrowser. Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.
Er zijn ook andere technologieën die voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals web beacons, Flash cookies, HTML 5 cookies en embedded plugins/scripts.
In principe kunt u onze website ook bezoeken zonder gebruik te maken van embedded functies. Dit geldt niet voor technisch noodzakelijke technologieën. Het gebruik van deze technologieën is in overeenstemming met §25 TTDSG en art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website.
Informatie over de afzonderlijke functies en de opslagperiode vindt u in de "Privacyinstellingen".

"Toestemmingsbanner" voor privacy-instellingen

Onze website gebruikt een platform voor toestemmingsbeheer ("Consent Banner") om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van technisch onnodige ingebedde functies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of het intrekken daarvan worden opgeslagen. De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

De Consent Banner" de wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van ingesloten functies te verkrijgen.
De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DS-GVO, voor zover de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG technische noodzaak inhoudt overeenkomstig § 25 lid 2 TTDSG. De ingesloten functies en de huidige instellingen kunnen te allen tijde worden bekeken en gewijzigd in de "Privacyinstellingen".

Google Tag Manager

Wij gebruiken op onze website de "Google Tag Manager" van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.
De "Google Tag Manager" is een organisatiehulpmiddel waarmee websitetags centraal en via een gebruikersinterface kunnen worden geïntegreerd en beheerd. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op websites registreren (bijhouden). Daartoe worden secties JavaScript-code ingevoegd in de broncode van de webpagina's.
De tool zelf is een cookieloos domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Het instrument activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. "Google Tag Manager" heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met "Google Tag Manager" worden geïmplementeerd.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze organisatietool is toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO). De huidige toestemmingsinstellingen kunnen te allen tijde worden bekeken en gewijzigd in de "Privacyinstellingen".

De Google Ads Voorwaarden voor gegevensverwerking, die overeenkomen met de standaard contractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Tag Manager, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Webanalyse - Google Analytics
Wij gebruiken "Google Analytics" op onze website, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Er wordt informatie verzameld over uw gebruik van de website, waaronder browsertype en -versie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL (eerder bezochte pagina), IP-adres of datum/tijdstip van het verzoek.
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze websites wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat op deze websites IP-anonimisering is geactiveerd, wordt uw IP- adres binnen lidstaten van de Europese Unie of de EER (Europese Economische Ruimte) door Google ingekort en alleen anoniem doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Deze doorgifte vindt plaats op basis van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google via de link: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van "Google Analytics" is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO en art. 25 lid 1 p. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De huidige instellingen van de toestemmingen kunnen te allen tijde worden bekeken en gewijzigd in de "Privacyinstellingen".

Webanalyse - Webalizer Xtended

Wij gebruiken "Webalizer Xtended" op onze website, een open source software voor statistische analyse van de toegang van bezoekers. "Webalizer Xtended" maakt gedetailleerde statistieken over de bezoekers van een website. De analysesoftware bepaalt en bewaart informatie over het aantal opgevraagde pagina's (hits),
bestands- en paginavragen, computers (hosts) die toegang hebben tot de site en het aantal bezoeken.
In de variant die wij gebruiken, werkt de tool "Webalizer Xtended" met anonimisering van IP-adressen. Hierbij worden de IP-adressen vóór elk gebruik voor de analyse van het gebruiksgedrag ingekort met de laatste drie cijfers, zodat een verwijzing naar een persoon niet meer kan worden vastgesteld en u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De geanonimiseerde gegevensrecords worden op onze webserver opgeslagen en alleen voor statistische doeleinden intern geëvalueerd. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van "Webalizer Xtended" is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO en § 25 lid 1 p. 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De huidige instellingen van de toestemmingen kunnen te allen tijde worden bekeken en gewijzigd in de "Privacyinstellingen".

Integratie van YouTube

Wij gebruiken op onze website plugins van de door Google geëxploiteerde YouTube- site. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Het gebruik van "YouTube" kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS. YouTube" wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.
Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube- server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube- account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube- account.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van "YouTube" is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO en § 25 lid 1 p. 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De huidige instellingen van de toestemmingen kunnen te allen tijde worden bekeken en gewijzigd in de "Privacyinstellingen".

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken de functie "reCAPTCHA" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") op onze website. Het gebruik van "reCAPTCHA" kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een vermelding door een natuurlijke persoon is gedaan of door een machinale en geautomatiseerde

verwerking is misbruikt. De procedure dient dus als verdediging tegen spam, DDoS- aanvallen en soortgelijke geautomatiseerde kwaadaardige toegang.
Meer informatie over "reCAPTCHA" en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy
De rechtsgrondslag voor het gebruik van "reCAPTCHA" is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO en art. 25 lid 1 p. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat. De huidige instellingen van de toestemmingen kunnen te allen tijde worden bekeken en gewijzigd in de "Privacyinstellingen".

Gebruik van webfonts

Wij gebruiken op onze website zogenaamde "webfonts" voor de uniforme weergave van lettertypen, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal op onze server geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt niet plaats.

Sociale media koppelen

Wij maken ook reclame voor onze aanwezigheid op onderstaande sociale netwerken op onze website om ons bedrijf, onze producten en diensten meer bekendheid te geven. Het onderliggende promotiedoel moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO.

De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafiek van het desbetreffende netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat automatisch een verbinding met de respectieve server van het sociale netwerk tot stand wordt gebracht wanneer een website met een sociale-mediatoepassing wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de desbetreffende afbeelding te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk. Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk.

De volgende sociale netwerken zijn geïntegreerd in onze site door middel van links:

 • Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • Instagram (Facebook Ireland , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)
 • Twitter (Twitter , 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland)
 • Pinterest (Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, VS)
 • WhatsApp (WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • Jameda (jameda GmbH, Balanstraße 71a, 81541 München).

Als beheerders van de website behandelen wij de verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk en beschermen wij de belangen van de gebruikers. Persoonlijke gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden. Wij stellen alles in het werk om de databanken met alle redelijke middelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

Alle gegevens die u via onze websites doorgeeft, worden gecodeerd verzonden. De gegevens worden gecodeerd met behulp van de Security Socket Layer (SSL), een beveiligingsstandaard die door de meeste browsers wordt ondersteund. U kunt zien dat veilige gegevensoverdracht via SSL daadwerkelijk plaatsvindt door het feit dat in de statusbalk van uw browser een klein slotje zichtbaar is. De toegang tot de pagina's waar u uw privégegevens invoert is beveiligd met een wachtwoord.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Daarom moet u belangrijke of vertrouwelijke informatie coderen wanneer u via internet communiceert of ons de informatie per post toezendt.

3. Informatie over gegevensbescherming voor onze sociale media

Naast deze website zijn wij ook aanwezig op verschillende sociale netwerken om onze producten en diensten aan u voor te stellen en ons bedrijf aan geïnteresseerden te presenteren. Als u een van onze aanwezigheden bezoekt, worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van het sociale netwerk en door hem verwerkt. Er worden regelmatig gebruiksprofielen van u aangemaakt door het sociale netwerk om u reclame binnen of buiten de sociale netwerken te tonen op basis van uw interesses.

Onze sociale media zijn bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, lit. f DS-GVO. Als u een van onze social media sites bezoekt, kunnen wij samen met de exploitant van het social media platform verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerkingen die door dit bezoek in gang worden gezet overeenkomstig art. 26 DS-GVO. Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de socialemediaportalen.

Wij informeren u dat gegevens kunnen worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dit schept risico’s voor de bezoekers van de pagina’s, bijvoorbeeld met betrekking tot de overdracht van gegevens en de uitoefening van hun rechten.

De gegevensverwerking door de sociale netwerken is gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld. Voor details verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve socialemediaportalen. Hieronder vindt u de desbetreffende links met nadere informatie van de respectieve aanbieders:

 • Facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

https://www.facebook.com/about/privacy/,

 • Instagram

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland https://instagram.com/legal/privacy,

 • Google/ YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland https://policies.google.com/privacy,

 • LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Privacyverklaring

Table of Contents

Explore
Drag