Privacyverklaring

Privacyverklaring Augenklinik

Het doet ons genoegen dat u onze website bezoekt en wij bedanken voor uw belangstelling. De bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij serieus en wij willen dat u zich veilig voelt en op uw gemak bent tijdens uw bezoek aan onze website (www.augenklinik.nl).

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de grondslagen en voorwaarden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens en na een bezoek aan onze Nederlandse website en/of bij gebruik van ons aanbod op de website.

Identiteit en contactgegevens Verantwoordelijk in de zin van de AVG

Augenklinik Ahaus G + H GmbH & Co. KG
Am Schlossgraben 13
48683 Ahaus (Duitsland)

Augenklinik Ahaus (hierna: Augenklinik), de oogartsen Gerl, Kretz & Kollegen, bestaat uit een aantal Duitse oogheelkundige praktijken en oogheelkundige klinieken. De onderneming staat onder leiding van Matthias Gerl MD oogarts en Florian Kretz MD oogarts (FEBO).

Persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze website is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Verwerking van uw persoonsgegevens omvat alle informatie waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

De persoonsgegevens die de Augenklinik in het kader van de hierna te noemen doelstelling(en) verwerkt, betreffen de volgende categorieën:

  • NAW gegevens, geboortedatum, geslacht;
  • overige contactgegevens (bv. e-mail en telefoon);
  • persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van ons internet-service-aanbod (bijvoorbeeld via een contactformulier, aanmelden voor een afspraak of evenement en/of aanvraag van de Lasik-test);
  • persoonsgegevens die u in het kader van een online sollicitatie/vacature verstrekt, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
  • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de pagina’s die u bekijkt, de duur daarvan, referrer URL, de gebruikte webbrowser, het land van waaruit toegang plaatsvindt, een eerder bezoek aan de website en/of uw wijze van navigeren op de website;
  • overige persoonsgegevens die u verstrekt.

Videospreekuur

De uitzending van het videospreekuur gaat via het internet door middel van een zgn. Peer-to-Peer verbinding, zonder tussenkomst van een centrale server. De videodienstverlener garandeert, dat alle inhoud van het videospreekuur tijdens de gehele uitzending volgens de nieuwste techniek End-to-End versleuteld is en niet wordt opgeslagen of ingezien. Alle metadata wordt uiterlijk na 3 maanden verwijderd en alleen gebruikt voor noodzakelijke processen ten behoeve van het videospreekuur. Het is de videoserviceprovider en de arts strafrechtelijk verboden, gegevens aan onbevoegde derden door te geven of toegankelijk te maken.

Grondslagen gegevensverwerking

De Augenklinik verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals genoemd in de AVG. De grondslagen die (hoofdzakelijk) bij de Augenklinik worden gehanteerd zijn:

  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (administratie verplichtingen, bewaartermijnen) en/of;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het verrichten van bedrijfsactiviteiten (een gerechtvaardigd belang), bijvoorbeeld verwerking van uw IP-adres bij gebruik van onze website en/of;
  • wij hebben uw (uitdrukkelijke) toestemming voor gegevensverwerking (bijvoorbeeld indien u actief persoonsgegevens verstrekt in het kader van ons internet-service-aanbod of een sollicitatieprocedure). Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Delen van persoonsgegevens (intern en extern)

Alleen degenen binnen onze organisatie, waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die de administratie beheren, een evenement organiseren, een afspraak met u maken/hebben of degenen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde ICT-werkzaamheden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met partijen buiten de organisatie. Bijvoorbeeld om aan wettelijke (fiscale) verplichtingen te voldoen. Indien u externe content/inhoud op onze website bezoekt (bv. een YouTube filmpje) is het ook mogelijk dat persoonsgegevens (veelal IP-adres) door de externe partij worden verwerkt (zie ook ‘cookies van derden’).

Wij delen ook gegevens met externe leveranciers, zoals onze hostingprovider en de dienstverleners die wij inschakelen voor het onderhoud en optimaliseren van de website. Indien een externe partij de persoonsgegevens verwerkt namens de Augenklinik dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst conform de AVG. Indien dit een partij betreft die persoonsgegevens buiten de EU verwerkt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij Google Analytics, dan wordt zij gebonden aan de Europese privacyregelgeving, bijvoorbeeld middels een EU-VS Privacy Shield certificering en/of contractuele vereisten.

Cookies

Op onze website gebruiken wij zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden met data die door uw browser op uw computer worden geplaatst en opgeslagen. Met deze cookies worden gegevens over het bezoek aan onze website gegenereerd.

Wij maken op onze website alleen gebruik van cookies die strikt functioneel zijn en/of cookies die noodzakelijk zijn om informatie te krijgen over de kwaliteit en effectiviteit van het gebruik van onze website en de faciliteiten daarop. Deze cookies bevatten data over (bijvoorbeeld) de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, locatie, duur van het bezoek en browsertype. De Augenklinik verwerkt de gegenereerde gegevens enkel om het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren. De inbreuk op uw privacy is minimaal.

De door ons gebruikte cookies worden niet automatisch van de harde schijf verwijderd na afloop van een browser session.

Cookies van derden

Het is mogelijk dat binnen ons onlineaanbod inhoud van derden wordt geïntegreerd, zoals video’s van YouTube, cartografische informatie van Google-Maps, RSS-feeds of grafieken van andere websites. Het is zeer waarschijnlijk dat de aanbieders van deze inhoud cookies plaatsen op deze content, waarmee uw persoonsgegevens, zoals (bijvoorbeeld) uw IP-adres, worden verkregen. Hoewel wij zorgvuldig zijn bij het selecteren van het aanbieden hiervan op de website, attenderen wij u erop dat deze externe partijen een eigen cookie- en privacbeleid hebben. Wij hebben daar in beginsel geen invloed op.

Google analytics

Deze website, en de daarop gegenereerde cookies, worden hoofdzakelijk gebruikt door Google Analytics, een dienst van Google die (middels cookies) activiteiten op websites inzichtelijk kan maken en kan analyseren. Wij hebben Google Analytics opdracht gegeven om over de activiteiten c.q. cookies op onze website rapportages/(web)statistieken op te stellen. Wij verwerken deze rapportages vervolgens om de kwaliteit en het gebruik van onze website te optimaliseren.

Wij hebben de opdracht voor Google Analytics zodanig vormgegeven dat Google de gegevens niet mag gebruiken voor haar eigen (advertentie)doeleinden. Google Analytics dient uw IP-adres na ontvangst in een (technisch) zo vroeg mogelijk stadium in te korten, voordat de gegevens daadwerkelijk worden opgeslagen of verwerkt. Wij gebruiken ook geen andere Google-diensten in combinatie met de opdracht aan Google Analytics-cookies.

Om u privacy voldoende te waarborgen hebben wij in dit verband een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten.

U kunt hieronder meer lezen over het privacybeleid en de dienstverlening van ‘Google (Analytics)’:

https://support.google.com/analytics#topic=3544906  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=nl&ref_topic=1008008 https://policies.google.com/privacy?hl=en 
https://policies.google.com/terms?hl=en 

Beperken Google Analytics

Als u niet wilt dat uw site-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631 

U kunt in plaats van de browser plugin of bij browsers van mobiele apparaten ook klikken op de volgende link, om een Opt-Out-Cookie te plaatsen, waardoor een registratie door google analytics via deze website in de toekomst wordt voorkomen (Deze Opt-Out-Cookie werkt alleen voor deze browser en voor deze domein. Gaat u uw cookies verwijderen in deze browser, moet u opnieuw klikken op deze link): Google Analytics deactiveren

Gebruiksgegevens van de website / logbestanden

Wanneer een gebruiker onze website gebruikt, verwerken wij respectievelijk de provider tevens gegevens over toegang tot onze website (zogenaamde serverlogfiles). Toegangsgegevens zijn onder meer: naam van de bezochte website, datum en tijd, referrer URL (de eerder bezochte website), gebruikte webbrowser, IP-adres en het land van waaruit de toegang heeft plaatsgevonden.

Normaliter is een identificering door ons door middel van deze gegevens niet mogelijk. Het is dus voor ons niet mogelijk om de verzamelde gegevens toe te wijzen aan een bepaalde natuurlijke persoon. Alle informatie gebruiken wij voor statistische analyses ten behoeve van de exploitatie, veiligheid en optimalisering van ons aanbod. Een koppeling van deze gegevens met andere gegevens vindt niet plaats door ons. De gegevens worden tevens regelmatig na de statistische verwerking verwijderd.

Echter behouden wij ons het recht voor om de protocolgegevens te controleren indien op grond van concrete aanwijzingen een terecht vermoeden bestaat dat een onrechtmatig gebruik heeft plaatsgevonden.

Bewaartermijnen

De Augenklinik bewaart uw persoonsgegevens conform wettelijke bewaartermijnen, en bij gebreke van een wettelijke termijn niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt zijn, bijvoorbeeld voor het gebruik van (het aanbod op) onze website. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van die termijn verwijderd.

Indien wij van u persoonsgegevens in verband met een sollicitatie hebben ontvangen, verwerken wij deze in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verwijderen deze persoonsgegevens binnen vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure (als u de functie niet heeft gekregen), behoudens de situatie waarin u toestemming geeft de gegevens langer te gebruiken. Dit zal ten hoogste één jaar zijn. In het geval u de functie wel heeft gekregen dat verwerken wij uw (verkregen) persoonsgegevens uiteraard in onze personeelsadministratie conform wettelijke (fiscale) bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens worden zo beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Alle gegevens die u doorgeeft via de internetservice van onze websites zullen versleuteld worden doorgegeven. Daarbij zullen de gegevens worden versleuteld door het gebruik van Security Socket Layers (SSL), een veiligheidsniveau welke wordt ondersteund door de meeste browsers. Dat een beschermde overdracht van gegevens via SSL ook daadwerkelijk plaatsvindt, blijkt voor u daaruit dat in de statusbalk van uw browser een klein slot wordt weergegeven.

Uw rechten

U heeft het recht bij de Augenklinik een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

U heeft conform AVG tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tevens verzet inroepen tegen (verdere) verwerking van uw gegevens.

De Augenklinik zal voornoemde verzoeken en bezwaren zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan onderstaande contactgegevens.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of een door u ingediend verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze website biedt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 25.07.2018.
Contact vragen, opmerkingen en informatie

Indien u nadere vragen hebt ten opzichte van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u – naast de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke – ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De heer Uwe Drath
c/o Augenklinik Ahaus G + H GmbH & Co. KG
Am Schlossgraben 13
48683 Ahaus

dsb(at)augenklinik.de

U kunt ook op elk gewenst moment uiteraard ook contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bedankt voor uw vertrouwen!

omhoog

Om onze website zo optimaal mogelijk aan u te kunnen presenteren en continue te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan met het gebruik van onze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info vindt u in onze privacyverklaring.

Belangrijke informatie!

Met ingang van 1 mei 2021 is de toegang tot onze kliniek alleen nog met een negatieve corona test mogelijk. Deze test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Voor volledig gevaccineerde personen, bij wie de 2e prik minstens 14 dagen geleden is, volstaat een bewijs van vaccinatie.

Klik voor meer info over testlocaties in Duitsland op onderstaande button of plan direct een afspraak voor een corona sneltest.

Lees meer

Afspraak maken voor een gratis sneltest bij Chayns:

Afspraak testlocaties van Chayn

Afspraak maken voor een sneltest in Denekamp:

AFSPRAAK TESTSTRAAT IN DENEKAMP